Shree Satnam Sakshi Jai Shree Krishna  
 
 

Ganesh Mantra

Vakratunda Maha Kaya,
Surya Koti Sama-prabha |
Nir-vighnam Kuru May Dev,
Sava Karyeshu Sarvada ||

Prayer before eating food

Aham Vaishwanaro Bhootwa,
Praninam Deham Ashrita-h |
Prana-pan Samayukta-h,
Pachamya-anam Chaturvidham ||

 
 
 

Gayatri Mantra

Om Bhur Bhuvan Swah,
Tat Savitur Varenium |
Bhargo Devasya Dhi-mahi,
Dhiyo Yo nah Prachodayat ||

Prayer while eating.

Brahmar-panam Braham Havir
Brahmagno Brahmana Hutam |
Brahmai-va Ten Gantavyam
Brahma-karm Samadhina ||

 
 
 

Hastha Darshan Mantra

Om Karagre Vasate Laxmi-h,
Kar Madhye Saraswati |
Kar Mule Tu Govindah,
Ora-bhate Kar Darshanam ||

Mantra for food digestion.

Agastyam Kumbha-karnam Cha,
Shanim Cha Vadvaa-nalam |
Aanasya Pari-pakarthum,
Smared Bhimam-cha Pamcha-mam ||

 
 
 

Mantra for Mother Earth

Samudra Vasane Devi,
Parvat Istan Mandale |
Vishnu Patni Namastu-bhyam,
Pad-sparsham Khyamas May ||

Tulsi Matra with water

Tulsi! Shree Sakhi Shive,
Paap Harini Punyade |
Namaste Narad-nute,
Namo Narayan Priye ||

 
 
 

Matra while Bathing

Gange-cha Yamune-chaiva,
Gadavari Saraswati |
Narmade Sindhu Kaveri,
Jale-asmin Sannidhim Kuru ||

Mantra before sleeping.

Krishnaya Vasudevaya,
Haraye Parmatmane |
Paranat-h Klesha Nashaya,
Govinda-ya Namo Namah ||

 
 
 

Saraswati (Sharda Mata Mantra)

Namo Sharda-maat Vidya-pradeni,
Karo Medhya Medha Yatha Kam Triwani |
Karo Nasht Mohadi Shantyadi Dije,
Haro Apkari Hriday Dham Keeje ||

Maha Mrityunjaya Mantra

Om Tryambakam Yaja Mahe,
Sugandhim Pushti-vardhanam |
Urva-ruk-miva Bandh-nan,
Mrityor Mukhyea Ma-mritat ||

 
 
 

Sun God Prayer with water

A-hee Surya Sahasransho,
Tejo Rashe Jagat-pate |
Anukampaya Mam-bhaktya,
Grahan Arghya Divakar ||

Prarthna

Twa-meva Mata Cha-pita Twa-meva,
Twa-meva Badhus-cha Sakha Twa-meva |
Twa-meva Vidya Dravinam Twa-meva,
Twa-meva Sarvam Ma-ma Dev-dev ||

 
 
 

Gauri Mantra

Sarva Mangal Mangalyea,
Shive Sarvarth Sadhike
Sharanyea Triyambake Gauri,
Narayani Namosta-te ||

Guru Mahima

Guru-r Brahma Guru-r Vishnu-h,
Guru-r Devo Maheshwara-h |
Guru-h Sakshat Parabrahma,
Tasmai Shree Gura-ve Namah ||

 
 
 

Five Ishta Devtas

Ganapti Giripate Gopati,
Girija Gauri Dinesh |
Ish Panch Ma-ma Das-ke,
Harahoo Su-panch-klesh ||

Guru Mahima

Akhanda Mandalakaram,
Viyaptam Ye-na Chara-charam |
Tatpadam Darshitam Ye-na,
Tasmai Shree Gura-ve Namah ||

 
 
 

Five Sati's (women)

Ahalya Draupadi Sita,
Tara Mandodari Tatha |
Panchkam Na Smaren-nityam,
||

Guru Mahima

Dhiyam-moolam Guror-muriti-h,
Puja-moolam Guro-h Padam |
Mantra-moolam Guror-vakyam,
Moksha-moolam guro-h Krupa ||

 
 
 

Seven Chiranjeev

Ashwathama Bali-r-vyaso,
Hanumans-cha Vibhishan-h |
Kripa-h Parashurams-cha,
Saptai-te Chirjeevin-h ||

Guru Mahima

Chaitanyam Sha-sha-shwatam Shantam,
Vyoma-teetam Niranjanam |
Naad-bindu Kalateetam,
Tasmai Shree Gura-ve Namah ||

 
 
 

Seven Moksha Puris

Ayodhya Mathura Maya,
Kashi Kanchi Avantika |
Puri Dwaravati Chaiva,
Sapta Puryo-atra makshada-h ||

Guru Mahima

Agyan Timirandh-sya,
Gyana-n-jana Shalakaya |
Chakhyu-r-unmilitam Ye-na,
Tasmai Shree Gura-ve Namah ||

 
 
 

Four Dharmatma

Punya-shloko Nalo-raja,
Punya-shloko Yudhish-thir-h |
Punya-shloko-cha Vaidehi,
Punya-shloka Janardan-h ||

Guru Mahima

Ni-h-shokmanam Gatarag Dwesham,
Gyanaik-suryam Jagadek Vandyam |
Adhyatam-leenam Vi-nivrita-kamam,
Shree Teoranmam Sharanam Prapdye ||

 
 
 

Shanti Paath

Bhadram Karne-bhi-h Shrnuyam Deva,
Bhadram Pashyem-akhha-bhir Yajatra-h |
Isthirai Ranges-tushtavan Sastanubhi-r,
Vyashem Devhitam Yadayu-h ||