"SWAMI SHANTI PRAKASH HOME FOR ELDERS "

Swami Teoonram Prem Prakash Ashram
Ulhasnagar - 421005, Dist. Thane,
Maharashtra, INDIA

Tel : (0251)2522137 - 2520542- 2520001.
Mob : 9822098219