Programme
 
 
March 16-22, 2008 Holi in Wadhala/Mumbai
March 27-30, 2008 Annual function at Kolhapur/Gandhi Nagar
April 6-7, 2008 Haridwar
April 8-9, 2008 Datiya
April 10-11, 2008 Kanti (Nagpur)
April 18-19, 2008 Doliya
April 20, 2008 Nadirabad
April 21, 2008 Jalgaon
April 26, 2008 Surat
April 29, 2008 Kolhapur
 
 


Yours,
Swami Dev Prakash
Param Shishya of
Swami Shanti Prakash Maharaj

 

Address,
Swami Teoonram Prem Prakash Ashram, 
Ulhasnagar - 5. Dist. Thane, Maharashtra (India).
Phone : (STD : 0251) 2522137, 2520542, 252001.
Mobile : 9822098219.

Swamiji's program can be seen on Sanskar Channel.